Mantra T.

Mantra T.
for voice, Vietnamese gongs, Japanese bells and taiko

Musical settings and performance by Le Tuan Hung

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ

Duration: 3:32

Artist’s notes:

Mantra T is the musical setting of the Tibetan Buddhist mantra Om Mani Padme Hūm associated with Avalokiteshvara (Tibetan: Chenrezig). Literally, the mantra means “Om, jewel in the lotus flower, Hum (Om is a sacred syllable ; Hum represents the spirit of enlightenment). This mantra is also popular in Mahayana Buddhist traditions. It provides protection as well as a guidance for spiritual seekers to start their quest internally.

The first section is a paraphrase of the Tibetan traditional chant. The second section is an improvisation on the sounds of the mantra. The vocalisation of the mantra is punctuated with the sounds of Vietnamese gongs, Japanese bells and taiko.

Mantra T thể hiện âm thanh của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn “Úm Ma Ni Bát Ni Hồng” của Quán Thế Âm Bồ Tát qua tiếng trì niệm, chiêng Việt, chuông và đại cổ Nhật Bản.

Úm Ma Ni Bát Ni Hồng có thể dịch là: Om, ngọc quý trong hoa sen, Hūm. Om là thánh âm của vũ trụ, và Hum biểu hiện tinh thần giác ngộ. Ngoài sự gia hộ cho những người trì niệm, chân ngôn này cũng chỉ rõ phương pháp chuyển hóa tâm linh là hướng về bên trong.

©  2017-2020 by Le Tuan Hung

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s